SHBF:s stadgar

Stadgar för Svenska Hembryggareföreningen

SHBF stadgar (PDF)

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Svenska Hembryggareföreningen.

§2 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att bevara och utveckla det svenska kulturarvet med traditionell bryggning i hemmet.

§3 Föreningens arbetssätt
Föreningens arbete skall bedrivas som en allmännyttig ideell förening. Föreningens ändamål skall uppnås genom:

a. att sprida kunskap om traditionell bryggning i hemmet.
b. att utbilda i provning och bedömning av öl.
c. att samla intressenter i ett rikstäckande nätverk.
d. att främja samarbete inom Sverige, norden och världen.

Föreningens samtliga arrangemang skall vara öppna för tävlande och deltagande oavsett nationalitet, medborgarskap eller bostadsort.

Föreningen skall dessutom bejaka ett måttligt nyttjande av alkohol, samt uppmuntra valet av kvalitet framför kvantitet.

§4 Medlemskap
Medlemskapet är personligt och öppet för alla som fyllt 18 år. Medlemskapet erhålls genom inbetalning av medlemsavgiften. Årsmötet kan bevilja ständigt medlemskap för medlem som genomfört betydande insatser för föreningen under en längre tid. Förslag till sådant beslut skall läggas av styrelsen. Styrelsen kan under verksamhetsåret utdela årsmedlemsskap för hedervärda insatser. Medlem som inte lever upp till föreningens stadgar eller på annat sätt inte uppvisar god hembryggarsed kan uteslutas. Beslut fattas av styrelsen.

§5 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Styrelsen har rätt att genomföra värvningskampanjer med nedsatt medlemsavgift.

§6 Styrelse
Föreningens styrelse väljs av årsmötet. Styrelsen konstituerar sig och utser inom sig ordförande, kassör och övriga ansvarsområden som styrelsen finner lämpligt. Styrelsen är beslutsmässig med minst tre ledamöter närvarande, förutsatt att alla kallas. Beslut fattas med enkel majoritet.

Ordförande och ekonomiansvarig/kassör kan ta beslut om utbetalningar upp till och med en fjärdedels prisbasbelopp var. Gemensamt kan ovanstående besluta om utbetalningar upp till och med ett halvt prisbasbelopp.

Ordförande skall attestera kassörens utbetalningar i efterhand vid varje styrelsemöte.

Ordförande och ekonomiansvarig/kassör äger rätt att teckna föreningen var för sig.

Styrelsen får tillsätta kommittéer och adjungera medlemmar till dessa. Sådan kommitté har samma mandat period  som styrelsen. Medlem i sådan kommitté behöver ej vara medlem i föreningens styrelse.

§7 Verksamhetsår
Styrelsens verksamhetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

§8 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§9 Årsmöte
Föreningen håller ordinarie årsmöte under första kalenderhalvåret. Räkenskaperna skall vara sammanställda och överlämnade till revisorerna senast fyra veckor dessförinnan. Kallelse, tillsammans med dagordning, skall annonseras på vår websida senast fyra veckor innan. Motioner för behandling på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet. Styrelsen skall publicera inkomna motioner och propositioner på föreningens webbplats senast två veckor innan årsmötet.

Årsmöte kan genomföras via fjärrkommunikations så som telefon, email, diskussionsforum etc. Föregående årsmöte skall ha godkänt att nästkommande årsmöte skall genomföras via fjärrkommunikation innan så kan ske. Information om mötessystemet och processen för ett
sådant årsmöte skall publiceras via föreningens webbplats tre månader innan årsmötet.

Fasta punkter på årsmötets dagordning enligt följande:
a. godkännande av kallelseförfarandet
b. fastställande av dagordning
c. val av mötesordförande och mötessekreterare
d. val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet.
e. styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
f. kassörens ekonomiska berättelse
g. revisorernas berättelse
h. fråga om styrelsens ansvarsfrihet
i. fastställande av medlemsavgift
j. behandling av inkomna motioner och propositioner
k. val av styrelse
l. val av en revisor samt en revisorssuppleant för ett år
m. val av två valberedare

§10 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Dessutom när det skriftligen begärs av
en revisor eller av minst en tiondel av samtliga medlemmar eller av minst 100 medlemmar. Sådan begäran skall i första hand skickas till styrelsen. I sådan begäran måste det anges vilket ärende som skall behandlas.

Dagordning vid extra årsmöte skall bestå av punkterna a-d enligt dagordning vid ordinarie årsmöte, samt dessutom de ärenden som angivits i kallelsen.

På extra årsmöte skall utöver punkterna a-d enligt dagordning vid ordinarie årsmöte endast förekomma de ärenden för vilken årsmötet blivit utlyst, och vilka angetts i kallelsen till detsamma.

§11 Omröstning på årsmöte eller extra årsmöte
Omröstning sker öppet såvida annat ej begärs. Rösträtt har varje medlem i föreningen. Närvarande medlem äger med skriftlig fullmakt rätt att företräda maximalt två andra medlemmar. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst. Beslut om stadgeändring kräver 3/4 majoritet vid ett årsmöte eller extra årsmöte eller 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten eller extra årsmöten.

§12 Föreningens upplösning
För beslut om föreningens upphörande krävs att detta fattas vid två på varandra följande möten, varav ett årsmöte. Beslutet jämställes med det som gäller för stadgeändring.

Stadgehistorik
Stadgar uppdaterade vid årsmöte 2014-03-22
Stadgar uppdaterade vid årsmöte 2008-02-23
Stadgar uppdaterade vid årsmöte 2006-02-11
Stadgar uppdaterade vid extra årsmöte 2004-12-05
Stadgar antagna vid föreningens årsmöte 1997-05-23
Stadgar antagna 1990-11-21