Årsmöten SHBF

SHBF:s årsmöten med protokoll och summering.

2023

2021

2020

2019

2018

  • Protokoll från årsmöte 2018 (PDF)

2017

2016

2015

2014

Mötet beslöt att byta papper för tidningen till ett som gjorts av rester från bryggeriindustrin och uppdrog åt redaktionen att upplysa om detta i tidningen när bytet skett. Motion om familjemedlemsskap avslogs. Motion om lokalföreningar inom SHBF avslog. Motion om fixerat datum för SM avslogs. Motion om stadgeändring för öppna träffar antogs enhälligt. Motion om premiering av flitiga redaktörer i BryggarWikin antogs. Motion om stadgeändringar för att förtydliga vad som krävs för extra årsmöte antogs. Proposition om stadgeändring för att tydliggöra gränser för ekonomiska beslut för ordförande och kassör, publikation av material inför årsmöte samt begränsande av antalet fullmakter.

2013

Styrelsen beviljades inte ansvarsfrihet. Motion om publicering av artiklar från Hembryggaren även på webben hanterades och hänskjöts till redaktionen för rekommendation.

2012

Årsmötet uppdrog till styrelsen att budgetera 10 000:- för resande till årsmötet från andra delar av landet än Stockholms närområde. Proposition om att kallelse till årsmötet skall kunna ske genom publikation på föreningens websida senast fyra veckor innan årsmötet, tillstyrktes. Motion om att opinionsgruppen skulle ges tillträde till alla SHBFs träffar i två år tillstyrktes. Dessutom tilldelades dess medlemmar fem års fritt medlemsskap samt att det uppdrogs åt styrelsen att finna en lämplig gåva till dess medlemmar.

2011

Beslöt att verksamhetsberättelse och årsredovisning skall publiceras på föreningens webbplats en vecka innan årsmöte.

2010

Mötet beslöt att ändra stadgarna för att införa ett treårsmedlemsskap med 2,5 gånger avgiften för ettårsmedlemsskap. Dessutom uppdrogs åt styrelsen att utreda andra tidsperioder. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att registrera föreningen innan mars månads utgång.

2009

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utforma regler och instruktion för SHBFs deltagande vid olika marknader innan regionsansvariga tillfrågas om intresse finns. Mötet beslöt att SHBF skall förtydliga möjligheten att ansöka om finansiell hjälp för kompetensutveckling inom föreningens verksamhetsområde. Årsmötet uppdrog åt DK att arbeta vidare med frågan om internationell domarsamverkan under kommande verksamhetsår och att upprätta formella kontakter med dess motsvarigheter i andra länder.

2008

Årsmötet biföll två propositioner angående justering i stadgarna. Den ena ger styrelsen rätt att genomföra värvningskampanjer med nedsatt medlemsavgift. Den andra har sitt ursprung i en motion som bifölls på förra årsmötet och möjliggör att hålla årsmöte via fjärrkommunikation. För ett genomförande till nästa år behövs dock hjälp från någon ny kraft.

2007

Mötet beslöt höja medlemsavgiften till 200:- per år.

2006

Stadgarna uppdaterades för att klargöra att samtliga arbetsgrupper och kommittéer lyder under styrelsen och utses av styrelsen. Dessutom uppdaterades stadgarna med information om tidsgränser för motioner och publikation av dessa inför årsmöte. Stadgarna uppdaterades även för att klargöra processen för eventuella ständiga medlemskap etc.

2005

I nästa års budget utökades möjligheterna för nya satsningar.

2004

Vid extra årsmöte i december 2004 antogs nya stadgar för att möjliggöra att registrera SHBF som en ideel förening.

2003

2002

2001

  • Protokoll årsmöte 2001 (pdf)

2000

  • Protokoll årsmöte 2000 (pdf)

1999

1998

1997

Hemsidan har lanserats under det gångna året. Mötet beslöt om stadgeändring bestående i att paragrafen om förhållningssättet gentemot Svenska Ölfrämjandet(SÖL) stryks ur stadgarna. Mötet beslöt om 100kr extra årsavgift för medlemmar boende utanför Sverige. Förslag framkom att statusen på extraktbryggning borde höjas tex. med en extraktbryggdsklass i SM eller en nybörjar/extraktbryggdstävling. Förslag om familjemedlemskap avslogs.