SM-regler

Uppdaterade 2019-09-30

Dessa regler gäller för domartävlingen respektive folkets val vid SM.

Domartävlingen

1. SM i hembryggd öl är en tävling som är öppen för alla hembryggare, oavsett nationalitet och hemvist. Hembryggaren behöver ej heller vara medlem i Svenska Hembryggareföreningen, SHBF.

2. Deltagande brygder måste vara hembryggda. Bryggningen skall ske under hembryggningslika former. Huvuddelen av råmaterialet till ölet skall komma från malt och/eller maltextrakt.

Sötvört eller jäst direkt från kommersiella bryggerier är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att tillföra alkoholhaltiga vätskor i eller efter koket. Undantag: tinkturer av kryddor eller ekspån/kuber som dragit i vin eller sprit. Det är alltså inte tillåtet att tillföra t ex bourbon i en stout eller vin i en saision.

3. Tillverkningen av ölet måste följa svensk lagstiftning angående hembryggt öl.

4. Det är tillåtet att tävla med flera brygder per huvudklass, se gällande öltypsdefinitioner.

5. En och samma bryggare får dock endast tävla med högst en brygd per underklass. Detta gäller även om bryggaren bryggt tillsammans med någon annan. För undantag kring detta, se punkt 6.

6a. Alla huvudklasser har en underklass benämnd “Övriga klassiska i kategori…”, förutom huvudklassen “Belgisk och Fransk Ale” där motsvarande underklass heter “Belgisk och Fransk
Specialöl”.

I dessa underklasser är det tillåtet att lämna in flera öl. Till dessa underklasser ska gamla klassiska öltyper lämnas in. Detta är öltyper som sällan bryggs av bryggerier eller hembryggare. Det är klassiska öltyper som kan sorteras in under huvudklassen, men som saknar en egen underklass. För dessa klassiska öl skall bryggaren ange vilken klassisk öltyp ölet ska efterlikna. Hänvisning till litteratur skall ges.

Till dessa klasser ska alltså inte experimentbrygder, nya eller modifierade öltyper lämnas in.

6b. Modifierade öl och experimentvarianter av olika ölstilar ska lämnas in i underklassen ”Modifierade öl” som sorterar under huvudklassen ”Specialöl”.

I underklassen “Modifierade öl“, är det också tillåtet att tävla med flera brygder. För “Modifierade öl” gäller att det skall anges vilken klassisk öltyp ölet är baserat på, samt hur det är modifierat.

7. Inlämnade brygder med förpackningar blir Svenska Hembryggareföreningens egendom.

8. I och med anmälan till SM medger bryggaren att hans/hennes namn och bild samt bryggprotokoll kan komma att publiceras.

9. Tävlingsdomarnas utslag kan inte överklagas.

10a. Alla brygder måste lämnas in i fem stycken flaskor. Flaskorna skall vara väl rengjorda och inte ha några igenkänningstecken som på något sätt kan identifiera bryggaren.

 • Kapsylerna ska vara enfärgade, utan tryck eller mönster, men alla färger är tillåtna.
 • Flaskorna ska märkas med den etikett, kod, som fås från registreringssystemet på webben.
 • Flaskans volym ska vara på minst 33cl.
 • Flaskans yttre mått får maximalt vara: höjd 215mm (inklusive kapsyl) och diameter 65mm.
  Dessa mått möjliggör att flaskorna på ett korrekt sätt kan stoppas i ”röda returbackar” så att även backarna går att stapla på varandra. Detta är en förutsättning för effektiv hantering.
  Inga andra typer av flaskor eller kapsyler accepteras.

10b. All domarbedömning av öl ska ske blint. Domarna får inte/ska inte veta vems öl som bedöms. Av den anledningen är det inte tillåtet att inför en domarbedömd tävling publicera sina bidrag, identifierbart i text eller bild, på sociala medier. Brygden diskvalificeras om sådan publicering sker.

11. Brygden skall föranmälas via föreningens webbaserade system som återfinns på www.shbf.se. I detta system registrerar bryggaren sina tävlingsbidrag och systemet genererar en unik registreringskod som identifierar ölet och som flaskorna skall märkas med, enligt instruktion från webbregistreringssystemet.

12. Vid webbregistreringen måste bryggaren också fylla i ett komplett recept. Recept behöver ej lämnas in utskrivet då dessa skrivs ut centralt ur webbregistreringssystemet.

13. Om bryggaren eller brygden på någon punkt bryter mot tävlingsreglerna, eller om bryggaren medvetet undanhåller information, kommer ett deltagande i SM ej att godkännas.

14. De brygder som godkänts för att delta i SM kan endast diskvalificeras under förutsättning att bryggaren undanhållit information om hur brygden tillverkats eller vem som har bryggt ölet, eller om något annat brott mot tävlingsreglerna uppdagas. Eventuellt beslut om diskvalificering tas av Svenska Hembryggareföreningens domarkommitté.

15. Inlämning sker antingen direkt på därför avsedd plats och tid, eller via postinlämning. Postinlämning sker till anvisad adress. Flaskorna skall vara så paketerade att de ej kan gå sönder i postens hantering. Inlämningsanvisningar publiceras på SHBFs webbplats.

16. Betalning för deltagande brygder ska ske genom inbetalning till Svenska Hembryggareföreningens bankgirokonto.

17. Brygderna godkännes för deltagande i tävlingen först när betalningen har kommit Svenska Hembryggareföreningen tillhanda.

18. Anmälningsavgiften fastställs av tävlingsledningen före varje SM.

19. Postinlämnade brygder skall ha en markant lägre avgift än direktinlämnade. Detta för att uppmuntra bryggare boende långt ifrån inlämningsorter att ställa upp i SM.

20. Medaljer utdelas i varje huvudklass. Antalet medaljer som delas ut i varje klass skall, i viss mån, återspegla antalet deltagande brygder. Medaljfördelningen blir vid: 11 eller fler tävlande öl = 3
medaljer, vid 6-10 tävlande öl = 2 medaljer och vid 5 eller färre tävlande öl = 1 medalj.

21. Följande riktlinjer, som minst måste uppnås, gäller för att bestämma vilka medaljvalörer som delas ut i en ölklass:

 • Guldmedalj
  Ett öl i världsklass som på ett förträffligt sätt exemplifierar öltypen. Ölet kan avvika obetydligt från öltypsdefinitionen, men det ska ändå uppvisa en passande balans i smak och arom samt ha ett korrekt utseende.
 • Silvermedalj
  Ett utmärkt öl som tillåts avvika något från öltypsdefinitionen. Ölet ska upprätthålla en nära samstämmighet med öltypen och uppvisa en mycket bra smak- och arombild samt ha rätt utseende.
 • Bronsmedalj
  Ett godtagbart exempel på öltypen. Ölet kan få skilja sig något från öltypsdefinitionen och ha små avvikelser i smak, arom eller utseende.

22. Priser som inte hämtas av vinnaren eller av en representant för vinnaren på SM-dagen, skickas ej per post till vinnaren. Dessa överblivna priser tillfaller SHBF.


Folkets val

Samma regler som för domartävlingen gäller med följande avvikelser.

1. En och samma bryggare får tävla med valfritt antal brygder oavsett öltyp.

2. Folkets val kan inte överklagas.

3. Alla brygder måste skänkas ut om minst 16 liter.

4. Brygder anmälda i tid till folkets val publiceras på ett programblad som delas ut till besökarna på SM-dagen.

5. Alla besökare har lika rösträtt och röstningen går till enligt arrangörens instruktioner.

6. Kriterier för klassindelning och medaljutdelning bestäms av evenemangsgruppen.

7. Anmälan till folkets val sker först och främst i samband med anmälan till domartävlingen genom anmälan på webbplatsen.

8. Om bryggaren endast ställer upp i folkets val skall ölen anmälas på webben under den tid webbregistreringen håller extra öppet för folkets val-öl nära inpå SM-dagen.

9. Brygder kan inte anmälas på SM-dagen.

10. För anmälningar till folkets val tas ingen avgift ut.

11. En person per brygd som ställer upp i folkets val, får fritt inträde till SM-dagen.

12. Bryggare står för egen serveringsutrustning.