Svenska hembryggareföreningen kallar härmed till årsmöte

Plats: Freys Hotell, Bryggargatan 12 i Stockholm
Datum: 2018-03-18
Tid: 13:00

Valberedningen kontaktas på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Föranmälan till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. uppskattas så att vi kan planera lokalen.

 

Årsmöte 18 mars 2018

Plats: Freys Hotell, Bryggargatan 12 i Stockholm 
Datum: 2018-03-18
Tid: 13:00

Motioner skickas till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Motioner för behandling på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet. Styrelsen kommer publicera inkomna motioner och propositioner på shbf.se senast två veckor innan årsmötet.

 


 

Valberedningen kontaktas på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dagordning:

 1. godkännande av kallelseförfarandet
 2. fastställande av dagordning
 3. val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet
 5. styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
 6. kassörens ekonomiska berättelse
 7. revisorernas berättelse
 8. fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 9. fastställande av medlemsavgift
 10. behandling av inkomna motioner och propositioner
 11. val av styrelse
 12. val av en revisor samt en revisorssuppleant för ett år
 13. val av två valberedare

Verksamhetsberättelsen för året 2017 finns att läsa här: http://shbf.se/shbfmedia/documents/arsmoten/2018/Verksamhetsberttelse-fr-Svenska-hembryggarefreningen-2017.pdf

 

En motion har inkommit till styrelsen. Den ankom efter sista datum för motioner men styrelsen väljer att lämna svar på den. Vi låter sedan årsmötet besluta på om de vill behandla den 

Regelförändring vid dömning
Förra året inkom en motion som föreslog en regelförändring där bästa och sämsta poäng ska strykas
vid domarbedömda tävlingar.
Regeln säger att bästa och sämsta poäng ska strykas om domargruppen är minst 5 personer.
Vid förra SM genomfördes dömningen på detta vis. De flesta dömningsgrupperna upplevde att detta
bara medförde ett onödigt merarbete som på inte förbättrade slutresultatet.

Förslag på beslut:
Att återgå till tidigare sätt att döma, dvs att ett snitt av samtliga domaresresultat presenteras.

Vänliga hälsningar
Kalle Andersson
Sammankallande DK

Styrelsens svar:

Styrelsen yrkar bifall på motionen då vi anser att DK själva bäst lägger upp sitt arbete.

 

Här hittar du SHBF:s stadgar

Tidigare årsmöten med protokoll

Välkomna!

Huvudsponsor SM-2019
Övriga sponsorer SM-2019